Adres:telefon:

e-mail:

strona internetowa:

Proces bioremediacji prowadzony z udziałem inokulantów mikrobiologicznych uznawany jest za najbardziej efektywny i bezpieczny proces redukcji substancji ksenobiotycznych zanieczyszczających środowisko do poziomu bezpiecznego dla organizmów żywych. Bakterie stanowiące inokulant rozkładają substancje skażające (ropopochodne) pozyskując w ten sposób węgiel jako źródło pokarmu, mineralizując je tym samym do CO2 oraz przekształcając na własną masę komórkową.

Głównymi czynnikami powodującymi skażenie środowiska substancjami ropopochodnymi są: awarie rurociągów transportujących paliwa, wycieki z rafinerii, wycieki towarzyszące odwiertom w poszukiwaniu ropy naftowej, wycieki z nieszczelnych zbiorników paliwowych. PETRODENN to wieloskładnikowy preparat do prowadzenia procesów bioremediacji gleb skażonych substancjami ropopochodnymi. Mikroorganizmy wchodzące w skład preparatu PETRODENN zostały wyizolowane z naturalnych siedlisk skażonych określonymi ksenobiotykami. Przy doborze odpowiednich gatunków bakterii kierowano się ich żywotnością oraz zdolnością do multiplikacji w zanieczyszczonym środowisku, której wynikiem jest efektywność degradacji zanieczyszczenia. Bardzo ważnym kryterium doboru była również zdolność do wspólnej integracji pomiędzy wytypowanymi gatunkami bakterii. Poddane tak rygorystycznej selekcji bakterie wprowadza się do środowiska w postaci inokulantów biologicznych.
W celu zbadania skuteczności preparatu PETRODENN w biodegradacji substancji ropopochodnych przeprowadzono doświadczenie pozwalające określić stopień utlenienia oleju napędowego oraz zużytego oleju transformatorowego (o zawartości węgla odpowiednio 60% i 64%) przez mikroorganizmy w środowisku glebowym.
Ponadto zbadano zmiany w liczebności mikroorganizmów w glebie po wprowadzeniu substancji zanieczyszczających oraz kontrolnie glebę pozbawioną zanieczyszczeń. Wyniki badań zestawiono w tabelach i przedstawiono poniżej.

Tab. 1. Aktywność oddechowa w glebie zanieczyszczonej substancjami ropopochodnymi wyrażona w mg O2/kg.

Tab. 2. Stopień biodegradacji substancji ropopochodnych w glebie (%).

Tab. 3. Liczebność mikroorganizmów (10 6 cfu) w 1 gramie badanej masy glebowej.

Należy pamiętać, iż prowadzenie bioremediacji gruntów skażonych substancjami ropopochodnymi jest procesem złożonym, zależnym od wielu czynników tj. zdolności gleby do samooczyszczania, dynamiki
zmian mikroflory gleby, obecności innych źródeł węgla (niepochodzących z WWA) Parametry zebrano w postaci tabeli jak poniżej.

Tab. 4. Czynniki środowiskowe wpływające na biodegradację (wg Steliga, 2006; Żygadło, 2005).

Usuwanie skażeń WWA z gleby za pomocą preparatu PETRODENN jest bezpieczną, wydajną i uzasadnioną ekonomicznie metodą bioremediacji.

Biobakt Sp. z. o.o
ul. Wólczańska 155
90-525 Łódź

tel.: 42 / 637 04 28
kom: +48 668 149 797
kom: +48 600 322 797

biuro@biobakt.pl
www.biobakt.pl